ประวัติผู้จัดทำ


นายสุรสิทธิ์ ช่วยมณี

จบมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนหารเทา อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง

ปัจจุบันทำงานที่การรถไฟฯ ตำแหน่งพนักงานรถจักร 5

กำลังศึกษาที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า     คุณทหารลาดกระบัง

Advertisements
This entry was posted in ประวัตฺิ คุณสุรสิทธิ์, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s